Opatření Covid-19

Text ke stažení ZDE

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIPÍSKOVÁ

Preventivní opatření pro období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2020
Manuál pro zákonné zástupce dětí navštěvujících mateřskou školu

Tento dokument je zpracován v souladu s dokumentem MŠMT ze dne 30. 4. 2020 „Ochrana zdraví v MŠ“ (manuál k provozu mateřských škol v době mimořádných opatření v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19).
Dokument je určen pro zákonné zástupce dětí, případně pro doprovod dětí do mateřské školy. Dodržování preventivních opatření je závazné.

1. Povinné nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šátek)

▪ platí pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a ve škole
▪ povinné nošení roušky se nevztahuje na děti do sedmi let, ale pouze v prostorách školy (budova, zahrada)
▪ povinné nošení roušky se v prostorách školy nevztahuje na pedagogické pracovníky (při jednání se zákonnými zástupci nebo jinými osobami, které přivádějí/odvádějí děti platí povinnost roušku nasadit i v mateřské škole)
▪ roušku, ve které dítě přijde do mateřské školy z domu, ukládejte do vlastního igelitového sáčku v šatně

2. Příchod k mateřské škole, pohyb před školou

▪ zákaz shromažďování osob v areálu školy /budova, zahrada)
▪ dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
▪ po vyzvednutí dítěte opustí doprovod prostory mateřské školy neprodleně

3. Opatření pro doprovázející osoby dětí v prostorách mateřské školy

▪ doprovázející osoba je povinna zajistit mytí rukou po dobu 20–30 sekund bezprostředně po přezutí a převlečení)
▪ doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte)
▪ před prvním přijetím dítěte je zákonný zástupce povinen stvrdit svým podpisem „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (příloha k tomuto opatření) – bez tohoto prohlášení nemůže být dítě do mateřské školy přijato (prohlášení předá zákonný zástupce pedagogovi ve třídě)
▪ před prvním přijetím dítěte je zákonný zástupce povinen stvrdit svým podpisem tento dokument a řídit se jím po celou dobu, pokud nebudou změněny podmínky

4. Přijímání dětí do mateřské školy

▪ před prvním přijetím dítěte je zákonný zástupce povinen stvrdit svým podpisem tento dokument a řídit se jím po celou dobu, pokud nebudou změněny podmínky, uvedené v tomto dokumentu
▪ do mateřské školy se přijímají pouze děti zdravé – učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu – učitelka má oprávnění přeměřit dítě bezkontaktním teploměrem
▪ MŠ nebude přijímat děti s kašlem, rýmou nebo jinými známkami infekčního onemocnění)
▪ pokud dítě se u dítěte během dne objeví některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

5. Organizace školního stravování

▪ k obědu nebude podávána polévka, pouze hlavní jídlo
▪ v době mimořádných opatření odpadá možnost vyzvednutí oběda v případě nemoci 1. den

6. Další opatření

▪ odpolední odpočinek pouze v nejnutnějších případech, abychom byli schopni dodržet rozestupy mezi lehátky a hygienická opatření
▪ zákaz nošení hraček z domova včetně plyšáků
▪ děti budou trávit co nejvíce času venku na zahradě – vybavte je dostatkem vhodného oblečení
▪ přísný zákaz používání WC, které je určeno zaměstnancům školy
▪ komunikace s pracovníky školy nejlépe telefonicky nebo mailem

7. Vymezení osob s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové faktory a děti

▪ do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti
▪ zákonný zástupce dítěte zváží tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodnou o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
▪ při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – formulář je ke stažení na www stránkách školy v sekci Dokumenty, případně jej zákonný zástupce podepíše 1. den při předávání dítěte
▪ pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn

8. Platnost dokumentu

▪ pro všechny přijaté děti do mateřské školy a jejich zákonné zástupce, případně jejich doprovázející osoby
▪ platí od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2020

V Pískové Lhotě dne 11. 05. 2020

Mgr. Edita Luňáčková
ředitelka školy